Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Aktualności

117 Nowa strona internetowa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 lipca 2017 roku na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia pod adresem www.pinczow.praca.gov.pl została uruchomiona nowa strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie. W związku z powyższym niniejsza strona nie będzie już aktualizowana.

116 KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Zaprasza na nową stronę internetową pod adresem:

 

pinczow.praca.gov.pl

 

wszelkie aktualne informacje znajdują się na naszej nowej stronie.

 

ZAPRASZAMY

113 Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" (Dz. U. poz. 1292) zostało uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 639).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie wstrzymuje do odwołania nabór wniosków na ww. formy aktywizacji zawodowej.

W załączeniu pismo MRPiPS z dnia 4 lipca 2017 r.112 Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Autor: Robert Błaszczuk Data publikacji: 08.06.2017

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy, otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.
Możesz skorzystać z załączonego Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.
Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.
Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania".
Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód" nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika" w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r., w poz. 48.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.

Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.
Możesz skorzystać z załączonego Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.
Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego.
Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.

Załączniki

Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego

111 Zakład Karny w Pińczowie

Ogłoszenie

Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ogłasza nabór kandydatów do służby w Służbie Więziennej  na stanowisku młodszy instruktor działu penitencjarnego, który trwać będzie do 12.05.2017r.

dodatkowe informacje można uzyskać w zakładce oferty pracy zamiejscowe na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie   

110 Spotkanie informacyjne z doradcą EURES z WUP Kielce

W dniu 30 marca 2017r. (czwartek) w godz. 9.00 - 14.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie odbędzie się spotkanie informacyjne z doradcą EURES z WUP Kielce pt. Internet narzędziem poszukiwania pracy w Polsce i za granicą".
Program dyżuru:
I część - spotkanie informacyjne: "Internet narzędziem poszukiwania pracy w Polsce i za granicą", godz. 9.00 - 10.30 
II część - konsultacje indywidualne z doradcą EURES, godz. 10.30 - 14.30
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z PUP Pińczów, pok. 14
tel. 41 357 26 40 wew. 25

109 Nabór - KFS

Ogłoszenie : nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016r. poz. 2155), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. 
 
Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Wnioski przyjmowane są od dnia 01.02.2017r. do dnia 10.02.2017r.
W 2017 roku środki KFS będą przeznaczone na:
1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, uwzględniając odpowiednio: 
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.
 
Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:
- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 
- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.
 
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 
Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu pińczowskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Pińczowie  odpowiedni wniosek w sekretariacie urzędu (I piętro) lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej na adres kipi@praca.gov.pl
Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.puppinczow.pl w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 
Osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego lub z kierownikiem CAZ.
specjalista ds. programów: pokój nr 13 (pietro), tel. 41 357 26 40 w.23
kierownik  CAZ (piętro), tel. 41 357 26 40 w.26 

108 Ogłoszenie KFS

OGŁOSZENIE


 

 

 

 

KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU


Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 

 

107 Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje że z dniem 28.11.2016 r. zamyka nabór  wniosków w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej do 30-go roku życia, art. 150f

106 Zakład Karny w Pińczowie

Ogłoszenie

Informuję, że Zakład Karny w Pińczowie, ul. 3 Maja 34 z dniem 05 października  2016 roku rozpoczyna nabór do służby w Służbie  Więziennej, który trwać będzie do 14 października  2016 roku.

     Nabór do służby dotyczy przyjęcia  w  2016 roku.

           Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy 1  etatu  mundurowego  na stanowisku:

           lekarz ambulatorium z izbą chorych

dodatkowe informacje można uzyskać w zakładce oferty pracy zamiejscowe na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie   

105 Zakład Karny w Pińczowie

Ogłoszenie

Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ogłasza nabór kandydatów do służby w Służbie Więziennej  na stanowisku strażnik działu ochrony, który trwać będzie do 28.07.2016r.

dodatkowe informacje można uzyskać w zakładce oferty pracy zamiejscowe na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie   

104 Zakład Karny w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko lekarza ambulatorium.

Ogłoszenie

Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku lekarza ambulatorium.


dodatkowe informacje można uzyskać w zakładce oferty pracy zamiejscowe na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie   

103 Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, iż konkurs na stanowisko „Specjalista do spraw programów – stażysta” nie został rozstrzygnięty ze względu na brak kandydatów.

102 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIŃCZOWIE
UL. ZŁOTA 7, 28-400 PIŃCZÓW

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista do spraw programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej - 1 etat

OGŁOSZENIE NR 1/2016

Do pobrania:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

101 Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii pn. "KARIERA W POLSCE"

KARIERA W POLSCE

dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

w dniach 30 maja i 2 czerwca 2016 r.

Sieć EURES  reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia - we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia  i Ochotniczymi Hufcami Pracy - organizuje na terenie Norwegii  dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”, które odbędą się w dniach 30 maja 2016 r. w Kristiansand oraz 2 czerwca 2016 r. w Flekkefjord.

Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy będących obywatelami Polski, przebywających obecnie na terenie Norwegii w regionie Vest-Agder, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Podczas dni rekrutacyjnych promowane będą oferty pracy w Polsce.

W regionie Vest-Agder mieszka obecnie 475 bezrobotnych obywateli polskich zarejestrowanych w norweskich urzędach pracy. Są to wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem w pracy w Norwegii, głównie w branży budowlanej oraz przemyśle.

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii.

Sieć EURES oferuje wsparcie w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników w postaci promocji polskich ofert pracy w Norwegii za pośrednictwem portalu internetowego norweskich publicznych służb zatrudnienia www.nav.nolink otworzy się w nowym oknie oraz na miejscu podczas obu wydarzeń.

Wsparcie sieci EURES jest bezpłatne.

W przypadku zainteresowania udziałem w tych wydarzeniach prosimy pracodawców polskich o kontakt do dnia 19 maja 2016 r. z pośrednikiem pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy, wyraźnie sygnalizując chęć promocji ofert pracy w Norwegii.

Oferta pracy zostanie opublikowana w centralnej bazie ofert pracy www.oferty.praca.gov.pl.

Prosimy pracodawców, aby w ofertach pracy znalazły się dodatkowo informacje nt. rodzaju prowadzonej działalności firmy oraz czy pracodawca oferuje - obok wynagrodzenia - dodatkowe elementy uposażenia, wparcie przy przeniesieniu się do kraju lub integracji w miejscu pracy. Informacja te są niezbędne do zaprezentowania potencjalnym kandydatom.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach.


Sieć EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy Komisji Europejskiej, administracji publicznych na szczeblu centralnym, publicznych służb zatrudnienia oraz innych wyznaczonych podmiotów krajowych, regionalnych i lokalnych z państw członkowskich UE/EOG.

Norweskie publiczne służby zatrudnienia reprezentuje organizacja pod nazwą NAV (Arbeids-ogVelferdsforvaltningen).

Polskie publiczne służby zatrudnienia reprezentuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy

100 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Zakład Karny w Pińczowie rozpoczyna nabór do służby w Służbie Więziennej, który trwać będzie do 19.05.2016r.

Dodatkowe informacje umieszczone zostały w zakładce ofert pracy zamiejscowe na stronie PUP Pińczów

99 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - LEKARZ ambolatorium

Ogłoszenie

Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ogłasza nabór kandydatów do pracy w charakterze pracownika cywilnego: lekarz ambulatorium w niepełnym wymiarze czasu pracy.


dodatkowe informacje można uzyskać w zakładce oferty pracy zamiejscowe na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie   

98 Regionalne Targi Pracy w SandomierzuWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zapraszają na Regionalne Targi Pracy w Sandomierzu ,które odbędą się
26 kwietnia 2016 roku w godz. 10.00- 13.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Patkowskiego 2a, Sandomierz. 

96 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy za granicą !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy za granicą !!!
W dniu 14 kwietnia 2016r. (czwartek) w godz. od 9.00 do 14.00 pok. 15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie odbędzie się spotkanie informacyjne z doradcą i asystentem EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, dotyczące poszukiwania pracy za granicą.
Program dyżuru:
I część – spotkanie informacyjne: pt. „Praca za granicą – co musisz  wiedzieć”.
godz. 9.00 – 11.00
II  część – konsultacje indywidualne z doradcą EURES,                    
godz. 11.00 – 14.00

94 REGIONALNE TARGI PRACY WE WŁOSZCZOWIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Końskich i Jędrzejowie zapraszają na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się w dniu 8 kwietnia 2016 roku (piątek) w godz. 10.00-13.00 w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42.

Strona: 1 2 3 4
DODATKI