Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Dotacje

Chcesz otworzyć działalność gospodarczą?

Możesz dostać jednorazowo środki nawet do 600% przeciętnego

wynagrodzenia na podjęcie działalności gospodarczej.


Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnemu stanowią pomoc de minimis.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba zarejestrowana
w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, która:

       złoży stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu wraz z wymaganymi załącznikami,

        nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

·         w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

·         nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

·         nie była w okresie 2 lat przed złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

       spełnia warunki do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Bezrobotny ubiegający się o środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania umowy. Preferowani są wnioskodawcy, którzy jako formę zabezpieczenia zaproponują  poręczenie.

 
Pomoc, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późniejszymi zmianami).
  2. Rozporządzenia MPiPS z dnia 24.06.2014 r. w sprawie dokonywania ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. z dnia 2015 poz. 1041 z późn. zm).
  3. Kodeksu cywilnego.
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1),

  5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9),

Pliki do pobrania:

Regulamin Regulamin
Wniosek o dotacje Wniosek o dotacje
DODATKI