Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Poradnictwo Zawodowe


 PORADNICTWO ZAWODOWE

Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy?

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu.

Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Usługa poradnictwa zawodowego jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.

Jakich korzyści dostarcza usługa?

W ramach poradnictwa zawodowego możesz uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

 • wyboru lub zmiany zawodu,
 • zaplanowania kariery zawodowej,
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
 • określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
 • zaplanowania rozwoju zawodowego.

Pamiętaj! Poradnictwo zawodowe w powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej jest realizowane dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie zgodnie z następującymi zasadami:

 • dostępności
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • poufności i ochrony danych.

Podstawa prawna

 


Poradnictwo indywidualne

 

Na czym polega poradnictwo indywidualne?

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej w powiatowym urzędzie pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej. W ramach świadczonej pomocy pracownik urzędu udzieli:

 • porady indywidualnej lub porady indywidualnej na odległość przez telefon lub np. mailem, gdy zgłosisz potrzebę pomocy w celu rozwiązania swojego problemu zawodowego;
 • informacji indywidualnej lub informacji indywidualnej na odległość przez telefon lub np. mailem, gdy zgłosisz potrzebę uzyskania informacji zawodowej.

W trakcie porady wspólnie z pracownikiem urzędu pracy określicie twój problem zawodowy i możliwe sposoby jego rozwiązania.

Problemy zawodowe, z którymi możesz zwrócić się o pomoc do pracownika urzędu, mogą dotyczyć np. wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, poszukiwania źródeł informacji, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy, którą urząd mógłby zaproponować aby pomóc najefektywniej np. kierując cię na szkolenie czy udzielając wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności.

Gdzie i w jakiej formie możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej?

Indywidualne formy pomocy świadczone w ramach poradnictwa zawodowego są realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej w wojewódzkich urzędach pracy w ramach:

 • porad indywidualnych i porad indywidualnych na odległość,
 • informacji indywidualnej i informacji indywidualnej na odległość.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa indywidualnego?

Aby skorzystać z pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej jako osoba zarejestrowana zgłoś się do powiatowego urzędu pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej.

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy chęć skorzystania z poradnictwa indywidualnego zgłoś swojemu doradcy klienta np. przy tworzeniu twojego IPD.

Podstawa prawnaPoradnictwo grupowe

Na czym polega poradnictwo grupowe?

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej w powiatowym urzędzie pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej. W ramach świadczonej tam pomocy możesz skorzystać z:

 • porady grupowej, udzielanej osobom, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania ich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
 • informacji grupowej, udzielanej osobom podczas spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej;
 • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez powiatowe urzędy pracy.

Gdzie i w jakiej formie możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej?

Grupowe formy pomocy świadczone w ramach poradnictwa zawodowego są realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej.

Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie warsztatowej, a jego celem jest m.in. pomoc w:

 • lepszym radzeniu sobie w poszukiwaniu pracy,
 • planowaniu kariery zawodowej i określaniu potencjału zawodowego,
 • poznaniu własnych preferencji zawodowych,
 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą,
 • przygotowaniu do założenia działalności gospodarczej.

W ramach poradnictwa grupowego możesz również zgłosić się na Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzone przez pracowników powiatowych urzędów pracy.

Pamiętaj! Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest tylko przez powiatowe urzędy pracy.

Powiatowy urząd pracy świadczy poradnictwo zawodowe w formie grupowej osobie zarejestrowanej w ramach wszystkich form grupowych, podczas gdy centrum informacji i planowania kariery zawodowej świadczy poradnictwo zawodowe w formie grupowej osobie zarejestrowanej w ramach porady grupowej i informacji grupowej.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa grupowego?

Jeżeli chcesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej, jako osoba zarejestrowana zgłoś się do powiatowego urzędu pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej.

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy chęć skorzystania z poradnictwa indywidualnego zgłoś swojemu doradcy klienta np. przy tworzeniu twojego IPD.

Podstawa prawna


Zasoby informacji

 

Zasoby informacji zawodowych to informacje do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane i niezarejestrowane, udostępniane przez powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy (centra informacji i planowania kariery zawodowej) w ich siedzibach w ramach pomocy udzielanej tym osobom.

Zasoby informacji zawodowych są udostępniane w postaci papierowej, audiowizualnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy.

U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych:

 1. przewodnik po zawodach i specjalnościach;
 2. teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
 3. klasyfikacja zawodów i specjalności MPiPS;
 4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych;
 5. informacje o lokalnym rynku pracy;
 6. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych;
 7. wzory życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych;
 8. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 9. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 10. informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
 11. filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe dotyczące np.: rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, asertywności, marketingu;
 12. program komputerowy, który umożliwia dostęp do informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji zawodowych oraz inne programy komputerowe przydatne w procesie rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej;
 13. publikacje fachowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
 14. zestawy testów standardowych i innych umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych.

Podstawa prawna

 

Szczegółowe informacje

 Aneta Wesołowska Doradca zawodowy

pokój nr 9 w siedzibie Urzędu
tel.
41 357 26 40 wew. 19

Aneta Bożek Doradca Zawodowy

pokój nr 10 w siedzibie Urzędu

tel. 4135726-40 wew. 20

ZAPRASZAMY