Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Pracodawca zatrudniający bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych otrzymuję zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia składki od tych wynagrodzeń. Refundacja przyznana zostaje do 6 miesięcy po okresie refundacji pracodawca zatrudnia osobę na kolejne 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Prace interwencyjne organizowane u przedsiębiorców udzielane są na zasadach pomocy de minimis

 

 

    Podstaw prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( Dz.U. z 2013r poz.674 z póź. zm.)
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia ( Dz.Urz.UE L 244, z 09.08.2008.).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U. z dnia 30 czerwca 2014, poz.864 )
  5. Ustawaz dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz.U.z 2007r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.)
  6. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1)

Pliki do pobrania:

Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2007 roku Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2007 roku
Wykaz zawartych umów z pracodawcami  w 2008 roku Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2008 roku
oświadczenie stan zatrudnienia.doc
WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH ORAZ ROBÓT PUBLICZNYCH W 2009 ROKU.doc
Wykaz zawartych umów z pracodawcami w roku 2010r w ramach prac interwencyjnych Wykaz zawartych umów z pracodawcami w roku 2010r w ramach prac interwencyjnych
Wykaz zawartych umów z pracodawcą w ramach prac innterwencyjnych w roku 2011 Wykaz zawartych umów z pracodawcą w ramach prac innterwencyjnych w roku 2011
Wykaz zawartych umów z pracodawcami w ramach prac interwencyjnych w roku 2014 Wykaz zawartych umów z pracodawcami w ramach prac interwencyjnych w roku 2014
Wykaz umów z pracodawcami zawartych w październiku 2015 w ramach prac interwencyjnych Wykaz umów z pracodawcami zawartych w październiku 2015 w ramach prac interwencyjnych
wykaz zawartych umów w ramach prac interwencyjnych za I półrocze 2017r wykaz zawartych umów w ramach prac interwencyjnych za I półrocze 2017r
DODATKI