Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

ROBOTY PUBLICZNE

Roboty publiczne -  oznacza to zatrudnieniu bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu pracy mających na celu reintegrację zawodową i społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym. Prace organizowane są przez Gminy i organizacje pozarządowe.

Forma ta ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zaliczamy:

  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych
Bezrobotni tj:
  • do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

Mogą zostać skierowani na zasadach robót publicznych , do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Uprawnieni organizatorzy składają wniosek o zorganizowanie robót publicznych. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu następuje podpisanie umowy na podstawie której Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pliki do pobrania:

Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2008 roku Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2008 roku
Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2009 roku Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2009 roku
Wykaz zawartych umów z pracodawcami w roku 2010 w ramach robót publicznych Wykaz zawartych umów z pracodawcami w roku 2010 w ramach robót publicznych
Wykaz zawartych umów z pracodawcami w ramach robót publicznych w roku 2014 Wykaz zawartych umów z pracodawcami w ramach robót publicznych w roku 2014
wykaz zawartych umów z pracodawcami na roboty publiczne w październiku 2015 wykaz zawartych umów z pracodawcami na roboty publiczne w październiku 2015
wykaz zawartych umów w ramach prac interwencyjnych za I półrocze 2017r wykaz zawartych umów w ramach prac interwencyjnych za I półrocze 2017r
DODATKI