Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Środki PFRON

BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą otrzymać ze środków PFRON jednorazową bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (około 40 tys. zł).

   

STAŻ I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

 

Pracodawca może przyjąć do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów w związku z przyjęciem na staż lub przygotowanie zawodowe, a osobie niepełnosprawnej przysługuje stypendium w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKI