Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

STAŻ

 

                                

STAŻ

Oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnieniem, którego działa Dyrektor
PUP a pracodawcą, według programu określonego w umowie.


KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA STAŻ?

 • Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 53 ust 1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 • Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia
  (art. 53.
   ust 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


  PROGRAM STAŻU POWINIEN OKREŚLAĆ:

 • Nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy

 • Zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego

 • Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

 • Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

 • Opiekuna osoby objętej programem stażu

 1. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu. (art. 53 ust 5 Ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy)

 2. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast pracodawca wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

   

 3. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

   

 4. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. (art. 53 ust 7a. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

   

      

       Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 3bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a)  120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c)  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

Zgodnie z art. 33 ust 4. 4 pkt 7 – osoba z własnej winy przerwała staż – pozbawienie statusu następuje na okres

a)  120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c)  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004roku (Dz. U. z 2014 poz. 598) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

 

WAŻNE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że zgodnie z wejście w życie znowelizowanej
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w dniu 27.05.2014r.
na refundowane stanowiska pracy mogą zostać skierowane wyłącznie osoby, które zostaną zakwalifikowane
do profilu pomocy, który przewiduje objęcie bezrobotnego określoną formą wsparcia.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2005 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2005
WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W 2014 ROKU W RAMACH STAŻY WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W 2014 ROKU W RAMACH STAŻY
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2006 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2006
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2007 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2007
Wykaz umów zawartych w 2014 roku w ramach staży Wykaz umów zawartych w 2014 roku w ramach staży
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2008 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2008
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2010 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2010
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2009 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże i przygotowania zawodowe w roku 2009
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2011 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2011
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2012 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2012
Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2013 Wykaz umów zawartych z pracodawcami na staże w roku 2013
Oświadczenie do bonu na zasiedlenie Oświadczenie do bonu na zasiedlenie
Wykaz zawartych umów w 2014 roku - bony stażowe Wykaz zawartych umów w 2014 roku - bony stażowe
Wykaz umów zawartych w 2015 roku w ramach staży Wykaz umów zawartych w 2015 roku w ramach staży
Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach staży w 2017 roku Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach staży w 2017 roku
DODATKI