Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy (Instrument realizowany przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

 1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może być udzielana na wniosek:
  • podmiotu  prowadzącego działalność gospodarczą,
  • osoby fizycznej,
  • osoby prawnej,
  • jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zamieszkującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będącej  posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, lub prowadzącej  dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa z ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniającej w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • niepublicznego przedszkola,
  • niepublicznej szkoły,
  • żłobka lub klubu dziecięcego tworzonego i prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana  w wysokości określonej w umowie nie wyższej  jednak niż 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy na okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata.
 5. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 6. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki.
 7. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.
DODATKI