Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Pracodawca zatrudniający bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych otrzymuję zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia składki od tych wynagrodzeń. Refundacja przyznana zostaje do 6 miesięcy po okresie refundacji pracodawca zatrudnia osobę na kolejne 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Prace interwencyjne organizowane u przedsiębiorców udzielane są na zasadach pomocy de minimis

 

 

    Podstaw prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( Dz.U. z 2013r poz.674 z póź. zm.)
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia ( Dz.Urz.UE L 244, z 09.08.2008.).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U. z dnia 30 czerwca 2014, poz.864 )
  5. Ustawaz dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz.U.z 2007r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.)
  6. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1)

Pliki do pobrania:

Druk zgłoszenia oferty pracy Druk zgłoszenia oferty pracy
oświadczenie o przelewach oświadczenie o przelewach
Formularz o pomocy de minimis Formularz o pomocy de minimis
wniosek o refundację prac interwencyjnych POWER 2015 wniosek o refundację prac interwencyjnych POWER 2015
oświadczenie o stanie zatrudnienia oświadczenie o stanie zatrudnienia
wniosek o organizację prac interwencyjnych w ramach programu POWER wniosek o organizację prac interwencyjnych w ramach programu POWER
wniosek o organizację prac interwencyjnych u przedsiębiorcy wniosek o organizację prac interwencyjnych u przedsiębiorcy
wniosek o organizację prac  interwencyjnych w ramach programu specjalnego wniosek o organizację prac interwencyjnych w ramach programu specjalnego
Zasady organizacji prac interwencyjnych Zasady organizacji prac interwencyjnych
wniosek o refundację prac interwencyjnych RPO 2015 wniosek o refundację prac interwencyjnych RPO 2015
wniosek o organizację prac interwencyjnych u przedsiębiorcy w ramach programu RPO wniosek o organizację prac interwencyjnych u przedsiębiorcy w ramach programu RPO
Zasady przyznawania refundacji doposażenia miejsca pracy Zasady przyznawania refundacji doposażenia miejsca pracy
promesa do wniosku w ramach prac interwencyjnych promesa do wniosku w ramach prac interwencyjnych
oświadczenie o przelewach oświadczenie o przelewach
DODATKI