Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

  PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

   

  Przygotowanie zawodowe dorosłych - to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

   

  Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową.

  Program przygotowania zawodowego dorosłych, opracowywany jest przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

   

  Wymiar czasu tej formy aktywizacji nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

   

  Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i realizowane jest u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która prowadzona jest u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.

   

   

  FORMY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

   

  1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych - trwa od 12 do 18 miesięcy.

  Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności standardy wymagań egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu. Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez kuratora oświaty. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo.

   

  2. Przyuczenie do pracy dorosłych - trwa od 3 do 6 miesięcy.

  Ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych. Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie.

   

   

  Na przygotowanie zawodowe dorosłych kierowane są:

   

  osoby bezrobotne

  osoby poszukujące pracy, które:

  - otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,określone  w odrębnych przepisach,
  -   uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa  w przepisach o pomocy społecznej,

  -     są żołnierzami rezerwy,

  -     pobierają rentę szkoleniową,

  -    pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

   

  Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego lub na wniosek specjalisty do spraw rozwoju zawodowego.

   

  UPRAWNIENIA OSOBY ODBYWAJĄCEJ PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH:

   

  Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje/ją:

   

  stypendium

  w 2009 r. wysokość stypendium w wysokości 100 % zasiłku miesięcznie, a dla bezrobotnych:

   

    a) posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe lub

    b) bez kwalifikacji zawodowych lub

    c) powyżej 50 r. życia pod warunkiem że liczba godzin

   

  120 % tegoż zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne,

   

  dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (za dni wolne przysługuje stypendium),

   

  ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,

   

  Uczestnik zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA), przypadający w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

  Za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych stypendium nie przysługuje, Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

   

  Starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
  a w przypadku, gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia.

   

  Obowiązki osoby odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych:

   

  Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:

   

 • bierze udział w zajęciach przewidzianych programem
 • stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
 • stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;
 • przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu
 • programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

  odpowiednio: świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, świadectwo czeladnicze, albo zaświadczenie  potwierdzające nabyte umiejętności.

   
   

  Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

   

  Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

   

  W przypadku, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być finansowane
  z Funduszu Pracy.

   

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej 7 kwietnia 2009. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz.U. Nr.61, poz.502)