Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne polega na zawarciu umowy pracodawcy ze starostą, która przewiduje jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja dotyczy:

 • bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz
 • bezrobotnych znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oznacza każdą osobę, która:

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub
 • jest w wieku ponad 50 lat; lub
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
 • pracuję w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia wyżej wymienionych warunków.

Podstawa prawna:

 1. art. 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864);
 3. Rozporządzenie Nr 800/2008 Komisji WE z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 214, 09/08/2008).
DODATKI