Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

SPO RZL 2004 2007

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - podstawowe informacje –   
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z czterech funduszy strukturalnych istniejących w Unii Europejskiej
 • Powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej
 • Finansuje on działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich 
Każde działanie finansowane z EFS opiera się na czterech filarach, które stanowią trzon Europejskiej Strategii Zatrudnienia
 1. Rozwój przedsiębiorczości
 2. Ułatwienie warunków prowadzenia przedsiębiorstw
 3. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia
 4. Wyrównywanie szans
Rada Europejska wyznacza Europejskiemu Funduszowi Społecznemu najważniejsze zadania tzw. OBSZARY WSPARCIA, są to:
 1. Aktywna polityka rynku pracy 
 2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczania społecznego
 3. Kształcenie ustawiczne
 4. Doskonalenie kadr oraz rozwój przedsiębiorczości 
 5. Aktywizacja zawodowa kobiet
Pomoc Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowana poprzez:
 • organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe;
 • ulepszanie i dostosowywanie do potrzeb rynku pracy systemów powszechnego kształcenia;
 • kształcenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego;
 • wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach;
 • walkę z dyskryminacją zawodową w tym wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
 • wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezdomnych);
 • pomoc techniczną, badania naukowe i promowanie nowych technologii.
Wykorzystanie środków oferowanych przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych wymaga opracowania przez kraje członkowskie UE Narodowych Planów Rozwoju. To właśnie na ich podstawie określa się cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz sposoby jego osiągania. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. W Polsce jednym z takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:
 • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
 • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Priorytet 3: Pomoc techniczna

W ramach Priorytetów realizowane są ściśle określone Działania
 
Działania PUP Pińczów współfinansowane z EFS
 
Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje działania Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie Priorytetu I następujące działania:  
 
Działanie 1.2: Perspektywy dla młodzieży
Działanie 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 

EFS współfinansuje działania PUP Pińczów od 2004 roku
 
DODATKI